Izdvojene novosti

Primici i izdaci obrtnika

Prije zaključivanja poslovnih knjiga, u Knjizi primitaka i izdataka (KPI) prekontrolirajte sve proknjižene primitke i izdatke. Kako? Saznajte u nastavku članka.

KONTROLA PRIMITAKA I IZDATAKA

Prema važećem "načelu blagajne" primici i izdaci nastaju i mogu se knjižiti u trenutku naplate, odnosno plaćanja (osimizdataka
za dugotrajnu imovinu). Kod naplate čekom, primitak nastaje trenutkom primitka čeka. Ako se plaća mjenicom, primitak nastaje
naplatom ili prijenosom mjenice. Ako se plaća kreditnom karticom, primitak nastaje naplatom na žiro/račun. Ako se naplata
obavlja prijebojem,asignacijom ili cesijom, trenutkom naplate smatra se trenutak kada su se stekli propisani uvjeti (potpisani
odgovarajući ugovori ili druge isprave).
-  POSLOVNI PRIMICI su sva dobra(novac,stvari,usluge i prava) ostvarena na tržištu, tj.primici od prodane robe,
izvršenih usluga, prodane dugotrajne imovine, učinjenih izuzimanja dobara i usluga obrta, primljenih predujmova, i sl.,a i iznosi
državnih pomoći i poticaja za obrtničku djelatnost.  Zajam i kredit nisu primici. Naplaćene zatezne kamate po računima su
primitak.
- POSLOVNI IZDACI su svi odljevi dobara s novčanom vrijednošću izvršeni radi stjecanja, osiguranja i očuvanja
primitaka. Između primitaka i izdataka mora postojati međuovisnost. Otplate zajmova i kredita nisu izdatak,nego samo kamate
iskazane u ratama kredita uzetog za poduzetničku djelatnost.
Izdaci koji se porezno NEPRIZNAJU su: 70% izdatka za reprezentaciju, PDV na vlastitu potrošnju, besplatne isporuke,
naknade, nagrade i potpore iznad propisanih iznosa, 30% izdataka u svezi s vlastitim ili iznajmljenim osobnim motornim vozilima koji služe za osobni prijevoz poduzetnika i radnika (izuzev osiguranja koje se priznaje u cijelosti), porez na dohodak i predujam istog,te svi drugi izdaci koji nisu u vezi s obavljanjem djelatnosti.
Porezno PRIZNATIIZDACI su:
• izdaci za materijal, robu, proizvode, energiju, usluge, korištenje prostora i opreme;
• izdaci za radnike(plaće s porezima i obveznim doprinosima);
• neoporezive naknade, potpore i nagrade za zaposlenike i za obrtnika do visine propisane čl. 13. st.2. Pravilnika o
porezu na dohodak, i to:
 1)naknade prijevoznih troškova na službenom putu/u visini stvarnih izdataka;
 2)naknade troškova noćenja na službenom putu /u visini stvarnih troškova;
 3)naknade troškova prijevoza na posao i s posla / u visini mjesečne karte javnog prijevoza(mjesni i međumjesni);
 4)naknada zakorištenje privatnog automobila u službene svrhe / do 2,00 kn po prijeđenom kilometru;
 5)potpore zbog invalidnosti radnika/ do 2.500,00 kn godišnje;
 6)potpore za slučaj smrti radnika/ do 7.500,00kn;
 7)potpore u slučaju smrti člana uže obitelji radnika(supružnika,roditelja,roditelja supružnika,djece,drugih predaka i  potomaka u izravnoj liniji, usvojene djece i djece na skrbi) / do 3.000,00kn;

 8) potpora bolovanja dužeg od 90dana/ do 2.500,00 kn godišnje;                                                                                                                            9)dar djetetu do 15godina starosti (koje je do31.12.tekuće godine navršilo 15 godina)/ do 600,00 kn godišnje;

 10)prigodne nagrade–do ukupno 2.500,00 kn godišnje (npr.božićnica,naknada za godišnji odmor i slično);
 11)jubilarne nagrade: za radnistaž 10 godina/1.500,00kn; za15 godina/2.000,00kn; za 20godina/2.500,00kn; za
25 godina/3.000,00 kn; za 30godina/3.500,00 kn; za 35 godina/4.000,00 kn; za 40,45,50…godina/5.000,00 kn;
12)dnevnice u zemlji (preko12sati)/do170,00 kn, uz uvjet udaljenosti mjesta službenog puta preko 30 km. Za put koji
traje od 8 do 12 sati priznaje se pola dnevnice u iznosu od 85,00 kn.
 13)dnevnice u inozemstvu/ do iznosa propisanih za korisnike državnog proračuna: Italija/70,00EUR, Slovenija/50,00
EUR, BIH/30,00EUR, Mađarska/50,00EUR, Austrija/70,00EUR, Švicarska/80,00EUR, Francuska/70,00EUR, Belgija/70,00
EUR, Nizozemska/70,00EUR, Njemačka70,00EUR, Češka/50,00EUR, Slovačka/50,00EUR, Poljska/40,00EUR(za ostale
države vidjeti Odluku–NN8/06).
14)terenski dodatak u zemlji/do170,00 kn dnevno uz uvjet udaljenosti preko 30 km;
 15)terenski dodatak u inozemstvu/do 250,00 kn dnevno;
 16)pomorski dodatak/do 250,00 kn dnevno;
 17)naknada za odvojeni život od obitelji/do 1.600,00 kn mjesečno;
 18)otpremnine radi odlaska u mirovinu/do 8.000,00 kn;
 19)otpremnine zbog poslovno ili osobno uvjetovanog otkaza/do 6.400,00 kn za svaku navršenu godinu rada kod tog
poslodavca, a za invalide rada do 8.000,00 kn za svaku godinu rada. (NAPOMENA: ovo su svote koje poslodavac može
neoporezivo isplatiti radniku, a ono što je obavezan propisano je Zakonom o radu: za poslovno ili osobno uvjetovani otkaz–1/3
prosječne mjesečne plaće u zadnja tri mjeseca po godini rada kod tog poslodavca, a u slučaju otkaza radniku koji je pretrpio
ozljedu na radu ili profesionalnu bolest/ u dvostrukom iznosu);
20)potpora za novorođenče–do visine jedne proračunske jedinice(3.326,00kn)
• nagrade učenicima i studentima za vrijeme prakse, odnosno naukovanja/ do iznosa od 1.600,00 kn mjesečno;
• stipendije učenicima i studentima za redovno školovanje na srednjim, višim i visokim školama te fakultetima/ do1.600,00 kn
mjesečno (pod uvjetom da stipendiju prima samo od jednog isplatitelja ili od više ali u ukupnoj svoti do1.600,00 kn).Pažnja:
učenik i student koji prima stipendiju i/ili bilo kakve druge primitke u ukupnom godišnjem iznosu većem od 10.800,00 kn, više se ne smatra uzdržavanim, pa se na njega ne može koristiti osobni odbitak!
• poklon u naravi(ne unovcu!)isključivo zaposleniku u protuvrijednosti do 400,00 kn godišnje;
• premije dobrovoljnog mirovinskog osiguranja koje poslodavac uplaćuje u korist svog radnika uz njegov pristanak i te koje
obrtnik uplaćuje za sebe osobno, dobrovoljnom mirovinskom fondu, do 500,00 kn mjesečno, odnosno do 6.000,00 kn godišnje;
• plaćene zatezne kamate iz poslovnih odnosa. Ali pažnja:  zatezne kamate zbog nepravodobno uplaćenih javnih davanja (poreza,doprinosa i dr.) nisu porezno priznati izdaci;

• plaćene kamate po zajmovima i kreditima za obavljanje djelatnosti, te jednokratne naknade i drugi izdaci u svezi s
odobravanjem kredita (sam kredit i zajam nisu primici te otplate kredita i zajmova nisu izdaci);
• komorski doprinos u paušalnom iznosu od 249,00 kn kvartalno (ili u slučaju plaćenih dugovanja ukupan plaćeni iznos) i
dodatni iznos od 0,4% od dohotka ili dobiti koji ste u 2011.godini platili na iznos dohotka za 2010. i kao predujam za 2011.
godinu. I za 2011.godinu trebate sastaviti godišnji obračun komorskog doprinosa na obrascu KD za obrtnike, te ga zajedno sa
poreznom prijavom dostavite Poreznoj upravi do 29.02.2012. a «dobitaši» do 30.04.2012. godine. Ukoliko postoji razlika za
uplatu, obrascu KD prilaže se i kopija virmana o izvršenoj uplati razlike;
• doprinos za vaše mirovinsko osiguranje u 2011.godini «dohodaši»su plaćali na osnovicu od 4.977,05 kn po stopi od 20%
(ili 15%1.stup+5%2.stup), odnosno 995,41 kn mjesečno. Ukoliko je bila izabrana neka od viših osnovica, ona je bila osnovica
za sve obvezne doprinose. «Dobitaši» su doprinos za mirovinsko osiguranje plaćali na poduzetničku plaću, a najmanje na
osnovicu 8.422,70 kn, također po stopi od 20% (ili15%+5%), odnosno najmanje 1.684,54 kn mjesečno.
• doprinos za vaše zdravstveno osiguranje u 2011.godini plaćalo se na istu osnovicu kao i mirovinsko osiguranje, po stopi od
15%, odnosno«dohodaši»najmanje 746,56 kn mjesečno, a«dobitaši» najmanje 1.263,41 kn mjesečno.
• doprinos za ozljedu na radu za vas u 2011.godini plaćao se na istu osnovicu za obvezne doprinose po stopi od 0,5%, dakle
najmanje«dohodaši»24,89 kn, a«dobitaši» 42,11 kn mjesečno. Budući da ovaj doprinos dospijeva kvartalno (15.04.,15.07.,
15.10.i15.01.),u tim rokovima plaćao se trostruki (mjesečni iznos x 3)
• obrtnici «dohodaši» koji su istovremeno i u radnom odnosu platiti će obvezne doprinose za 2011. godinu po rješenju
Porezne uprave koje će dobiti nakon što im se poreznim rješenjem utvrdi dohodak za 2011. godinu. Naime, osnovica za
doprinose tim obrtnicima je upravo utvrđeni dohodak od obrta (ali maksimalno 59.724,60 kn) ili dobit od obrta (ali maksimalno
101.072,40 kn) od kojeg se plaća doprinos za mirovinsko osiguranje po stopi od 20% (ili15%1.stup+5%2.stup) i doprinos za
zdravstveno osiguranje po stopi od 15%. Doprinose za cijelu 2011.godinu (ili onaj dio godine kad su imali istovremeno obrt i
radni odnos) ovi obrtnici plaćaju odjednom po primitku rješenja. 
 

Napisano: 23.01.2012 | Povratak
Konkurentnost turisti?kog gospodarstvaObrtni?ka po?etnicaE-impulsPortal Gastro CroatiaNiža cijena elektri?ne energijeProjekt HOK-ZNA, popust ?lanovima na opskrbu el.energijomNovosti u poslovanju obrtnika u 2016.godiniPodsjetnik na rokoveObrtnici paušalisti - zaklju?ivanje godine, prijelaz na paušalKolektivni ugovori u graditeljstvu i ugostiteljstvuZaklju?ci Kongresa ugostitelja i turisti?kih djelatnikaDANI OTVORENIH VRATA PELJEŠKIH PODRUMA 03.-05.12.2015.DANI JEGULJE U NERETVI 20-22.11.2015.Zahtjevi HOK-e budu?oj vlasti28. kongres ugostitelja i turisti?kih djelatnika Hrvatske obrtni?ke komore Poticaji turisti?kom sektoru - pove?anje kvalitete i dodatne ponude hotelaEnergetska obnova zgrada - novi natječajPotpore poljoprivrednicimaPoboljšanje konkurentnosti poduzetnicima na područjima sa razvojnim posebnostima19. Međunarodni sajam SASO - Split 21.-24.10.2015. Izmjena pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima.Državno prvenstvo frizera i kozmetičara 08.11.2015. u ZagrebuNovi obrtnici prvu godinu bez komorskog doprinosaProgram "STARTCO - realiziraj vlastitu poslovnu ideju"Apel ugostitelja povodom napisa o kršenju poreznih zakonaJESENSKI ROK MAJSTORSKIH ISPITA – ROK ZA PRIJAVU 19. RUJNALažni inspektoriIzmjene zakona o ugostiteljskoj djelanostiStipendiranje učenika za obrtnička zanimanjaMajstorski ispiti - jesenski rokPoduzetnički impuls 2015. - jačanje konkurentnostiLažni katalozi za izlaganja na sajmovimaDani Neretvanske kneževine - sajam starih zanata i običaja Ispitni rok za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza 11. srpnja 2015. u Zagrebu.Evidencija o radnom vremenu i evidencije o radnicimaZaštita na radu - novostiUtvrđeni termini polaganja stručnog ispita za servisere rashladnih i klimatizacijskih uređajaObavijest obrtnicima koji ugrađuju i servisiraju rashladne uređajeNovi Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicimaNovi vodič za poslovanje obrtaZakon o ugostiteljskoj djelatnostiDodjela potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljištaObrtničke sportske igre (OSI), 15.-18. svibnja u Malom Lošinju.Obračun naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma za 2014. godinu Novi Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće i otpremnineNovi Zakon o ugostiteljstvu Upravni ugovor - način podmirenja poreznog dugaPotpore događanjima u 2015. godini Poduzetnički impuls 2015 -Održavanje i popravci motornih vozila 45.20Potpore za izlaganje na sajmovimaRadionica "Izvori financiranja" 20.03.15. u 11,00 satiIspit za upravitelja prijevozaPoduzetnički impuls 2015Nadzor provedbe Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih proizvodaJavni poziv (ENU-8/2015) za neposredno sufinanciranje projekata obnovljivih izvora energije u turističkom sektoru12.Mediteranski sajam zdrave prehrane, ljekovitog bilja i zelenog poduzetništvaPoduzetnički impuls 2015Javni poziv "Konkurentnost turističkog gospodarstva"Ispit za za upravitelja prijevoza održati će se 28. ožujka 2015.g. u Zagrebu.Startup akademija - za nove obrtnike i početnike Ispitni rok za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza 7-8.veljače 2015.Europski poslovni adresar- PRIJEVARA ili pogodnostIzbori za članove tijela Udruženja obrtnika MetkovićInfo-dan – EU fondovi za ruralna područja i primjeri iz poljske prakseDani otvorenih vrata peljeških podruma 05.-06.12.2014.Dostava obrasca PPO o tuzemnom prijenosu PDV-aUpisnik trgovaca voćem i povrćemPrezentacija izmjena Zakona o radu i novoga Zakona o potporama za očuvanje radnih mjesta Upis u komunikacijski sustav HOK-eObrtnik obrtnikuOtvoreni gospodarski forum 31.07.2014.,GKS Metković, 20,30 satiOprez pri upisu u poslovne adresareDovoljna samo prijava u mirovinski sustav - od 17.07.2014.Dostava podataka PU za vrijeme godišnjih odmoraIspitni rok za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza 13. rujna 2014.g.Podnošenje pisanog prigovora potrošačaNajavljen "naročito intenzivan" nadzor poreznih obveznika Prijevoznici - povećanje naknade za uporabu javnih cestaProduženje radnoga vremena ugostiteljskih objekataPotpisani ugovori za kreditni fond od 10 milijuna kuna za malo gospodarstvoAkcija solidarnosti za stradale u poplavamaDoprinos za zdravstveno osiguranje 15%7. obrtničke sportske igre (OSI) 15.-18. svibnja u Malom LošinjuOd 01.01.2015 i za obrtnike .PDV po izdanim računimaNovi ispitni rok za upravitelja prijevoza 17. svibnja 2014.g. u Zagrebu.Seminar - Poboljšanje poslovne konkurentnosti putem elektroničkog poslovanjaPoduzetnički impuls za 2014. godinu 07.03.2014.Doprinos za zapošljavanje obrtnika i nove osnovice osiguranjaMjere za poticanje zapošljavanja u 2014.Odluka o osnovici i plaćanju doprinosa HOK-eObračun i uplata doprinosa za šume uz poreznu prijavu za 2013.Prijenos podataka iz tahografa i evidencije radnog vremena vozačaPrimanje učenika na naukovanjeHOK uputila Ustavnom sudu RH prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredbi Zakona o obrtuNaknada za slučaj nezaposlenosti i za obrtnikeSeminar JOPPDRok za podnošenje zahtjeva za promjenu načina oporezivanja fizičkih osoba obveznika poreza na dohodak Seminar o JOPPD obrascu Novi Zakon o obrtu stupa na snagu 10. prosinca 2013.Pravilnik o proizvodnji brašna i pekarskih proizvodaDubrovački kantun - prilika za plasman obrtničkih proizvodaZavršen 26. kongres ugostitelja i turističkih djelatnika Hrvatske obrtničke komore.Sabor donio novi Zakon o obrtuObrazac JOPPDUpis u registar trošarinskih obveznikaInformacija za porezne dužnike koji su podnijeli prijedlog za predstečajnu nagodbuKongres ugostitelja i turističkih djelatnika Pula 24.26.11.2013.Program edukacije turističkih radnikaIspitni rok za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza 07.12.2013.Početna i periodična izobrazba vozača temeljenu Zakonom o prijevozu u cestovnom prometuProvođenje HACCP sustava - novostie-Blokade novi Internetski servis FINEKongres ugostitelja i turističkih djelatnika - pozivOvrhe fizičkim i pravnim osobamaPrisilna naplata dugovanja za poreze i doprinoseDodjela dozvola za međunarodni prijevoz tereta za 2014. godinu.Povećanje stope PDV za ugostiteljstvoStipendije za obrtnička zanimanjaReagiranje na prilog objavljen u Dnevniku NOVA TV Ispitni rok za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevozaIzdavanje potvrde o zaposlenjuNapomena na računima obrtnika - dohodašaNovi termini za majstorske ispite i ispite o osposobljenostiNovi kreditni programi za mlade i početnike uz subvenciju kamataIzmjene Zakona o radu (objavljene u NN 73/2013)Uputa o obvezi izdavanja računa izvan radnog vremena obveznika fiskalizacijeReprogramiranje poreznog dugaZa prodaju na sajmovina fiskalizacija odgođena do 01.10.2013.Pojačan inspekcijski nadzor nad prometom gotovine u blagajnamaPlaćanje HRT pristojbe za korisnike fiskalnih uređajaIsplata plaće obvezno na tekući ili štedni račun – od 5.7.2013.I ugostitelji i iznajmljivači moraju kupcu omogućiti podnošenje pisanoga prigovoraNovi projekti za ugostiteljstvo i turizamFiskalizacija za sve one koji počinju 01.07.2013.1000 bazena za hrvatski turizamMinimalna plaća od 01.06.2013.Obrtnici će plaćati PDV po izdanim računima od 01.01.2015. Novi ispitni rok za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza održati u subotu, 06.srpnja 2013.g.Zakon o naplati poreznog duga fizičkih osoba - rok za reprogram 90 danaMINPO nema primjedbe na Pravilnik o dopunskim djelatnostima na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima?Rezultati ankete HOK- e o primjedbama obrtnika na novi Zakon o obrtu i Zakon o PDVNajava- Zakon o naplati poreznog dugaSeminar "LIBERALIZACIJA TRŽIŠTA ROBA I USLUGA"Anketa Hrvatske obrtničke komoreBespovratna sredstva Ministarstva turizmaHOK traži povlačenje prijedloga Zakona o obrtu6. Obrtničke sportske igre - Mali Lošinj 16-19.05.2013.Ispitni rok za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza 06.07.2013.Promjene u postupku registracije objekata koji posluju sa hranomZakon o reprogramiranju duga fizičkih osobaPITAGORA - IT RADIONICA (e-marketing & e-prodaja) za poduzenikeEU Licenca za prijevoznikeFISKALIZACIJA za trgovce i slobodna zanimanjaPopust od 10 % na fiskalne kaseOstvare li se najave iz novog zakona o PDV-u bio bi to krah za hrvatsko obrtništvoFiskalizacija za trgovce i slobodna zanimanjaIspit za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza 13. travnja 2013.g.Uvedena taksa za izvadak iz obrtnog registraPoduzetnički impuls 2013. - 3. ciklusPredstavljanje Programa poticanja poduzetništva i obrta – „Poduzetnički impuls“ za 2013. godinu.Obrtnici i slobodna zanimanja plaćaju naknadu za općekorisne funkcije šumaProgram poticanja poduzetništva i obrta – „Poduzetnički impuls“ za 2013. godinu.Obrtnicima naknada za nezaposlenost?Drugi ciklus natječaja iz Programa poticanja poduzetništva i obrta "Poduzetnički impuls 2013."Poduzetnički impuls 2013. - javni pozivPonude za objave u poslovnim adresarima - drugi dio6. po redu Susret prijevoznikaKvarner expo - prodajna izložba proizvođača suveniraJavna rasprava o prijedlogu zakona o naplati poreznog duga fizičkih osobaPoduzetnički impuls 2013.Novi ispitni rok za prijevoznike 02.03.2012.Prijavite probleme prilikom investiranjaZatraženo tumačenje za primjenu stope od 10% PDV za ugostiteljePrezentacija IPARD programa za poljoprivrednikeOsnovice za obvezna osiguranja u 2013. godini (NN 132/12)Natječaji za sufinanciranje projekata energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energijeŠto nas čeka u 2013. godini?Što treba sadržavati interni akt za potrebe fiskalizacijeIzlazak iz registra obveznika poreza na dodanu vrijednostOpći porezni zakon – usklađivanjePDV – stopa 5%Novi ispitni rok za prijevoznike 26.01.2013.Izmjene Zakona o poticanju zapošljavanja od 08.11.2012.ZAŠTITA NA RADU – kratki podsjetnik na obvezeOdržan seminar o primjeni Zakona o fiskalizacijiSeminar - FISKALIZACIJAZakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NN 108/12).Porez na potrošnju na vode i 100% prirodne sokoveFiskalne kase - 01.01.2013. Novi ispitni rok za prijevoznike 15. prosinca 2012.g.Susret sa predstavnicima Udruženja trgovaca ZagrebNovi Ovršni zakon stupa na snagu u ponedjeljak 15. listopadaOsnove informatike, završen seminarOporezivanje zarade za sezonski rad u poljoprivrediIspitni rok za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza održati u subotu, 27. listopada 2012.g. u Zagrebu.Seminar -Osnove informatike-Još nešto o lažnom oglašavanjuZahtjev za reprogramiranje poreznog duga podnijeti do 13. kolovozaPoslovni adresari - prijevara ili potrebaPrijedlog Zakona o fiskalizaciji prometa gotovinomInfo blokade - informacije o blokadama poslovnih računaSezonsko zapošljavanje u ribarstvu, ugostiteljstvu i turizmuViše o obvezama poslodavaca www.inspektorat.hrPrograma poticanja inovacija u turizmu "INOVATIVNI TURIZAM" u 2012. godini.Objavljen „Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosaIspitni rok za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza održati u subotu, 8. rujna 2012.g. u Zagrebu.Promocija novih majstoraZakon o dopuni Zakona o mjerama naplate poreznog duga uzrokovanoga gospodarskom krizom.Novosti iz ministarstva poduzetništva i obrtaJavni natječaj - prilagodba hrvatske poljoprivredno-prehrambeno-prerađivačke industrije zajedničkom EU tržištuStipendiranje učenika za obrtnička zanimanjaPaušalno oporezivanje obrtnika u 2013. godiniZakon o poticanju zapošljavanjaKupujmo hrvatsko u Pločama 23.06.2012.Ugovor o sezonskom radu u poljoprivredi i vrijednosni kuponNaplata poreznog duga - e-ovrheObrtnički sajam 2012.Informacija za ugostitelje – obavezna prilagodba ugostitelja do 16. kolovoza 2012.Program kreditiranja razvoja gospodarstva koji je namjijenjen poticanju novih investicija Prvi rezultati Poduzetničkog impulsa 2012.Zakon o poticanju zapošljavanjaPoduzetnički impuls - Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo 2012Ispitni rok za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza 30. lipnja 2012.g."Pokreni vlastiti posao" za žene poduzetnice/obrtniceBaza licenciranih obrtaNajava mjera za sprječavanje nelegalnog rada u ugostiteljstvu i turizmuZavršene 5. Obrtničke sportske igreSmanjen doprinos za osnovno zdravstveno osiguranje na 13%:Treći ciklus natječaja iz programa "Poduzetnički impuls 2012Uredba o načinu plaćanja doprinosa od 01.05.2012.Znanja nikada dosta?Sjednica Skupštine Udruženja obrtnika MetkovićPoticaji iz Programa Poduzetnički impuls 2012.Novi ispitni rok za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevozaIzmjena Zakona o doprinosimaUsklađivanje Pravilnika o PDV-uJavni poziv za uključivanje u poticajne projekte Ministarstva poduzetništva i obrta54. Međunarodni sajam obrtništvaNovi odjel Državnog inspektorata - Odjel nadzora neregistriranih djelatnosti5. Obrtničke sportske igre - Solaris , Šibenik, 10.-13.05.2012.Plan poticanja poduzetništva i obrtništva za 2012. godinu - "Poduzetnički impuls"Ugostitelji - usklađivanje sa MTUPredstavljanje kreditnih linija HBORZakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma - obavijestPosjet vinogorjima Balaton/Tokai (Mađarska) 26.-29.04.2012.Javni poziv Zavoda za zapošljavanje Usklađivanje minimalnih tehničkih uvjeta za ugostitelje HACCP vodič - praktične provedbe HACCP sustava za trgovinuIspit za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza 14.04.2012.Produljenje važenja suglasnosti za građevinarePorez na dohodak i obračun plaća od 01.03.2012.Izmjene Zakona o PDVReprogramiranje poreznog dugaE-poslovanje obrtnikaNOVOSTI U POREZNIM PROPISIMAUgostiteljima - Hrvatska autohtona kuhinjaPrezentacija kreditnih linija HBOR 15.03.2012. (četvrtak) u 15,00 satiHACCP vodič za trgovine i pekareObavijest ugostiteljimaObračun članarine turističkim zajednicama i spomeničke renteKatalog obrtništva - predstavite svoje proizvode i uslugeDOH obrazac za 2011. godinu u excelu Zaključivanje poslovne godine 2011.Izvješća poreznoj upravi - plaće i drugi dohociZAŠTITA NA RADU – kratki podsjetnik na obveze - dobro je znatiNova emisija Glas obrtnika na Kapital NetworkuJavni natječaj za podnošenje prijava za dodjelu sredstva iz IPARD programaIzmjena Pravilnika o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestamaPaušalno oporezivanje dohotka – rok za prijavu 15.01Mail koji se šalje s adrese povrat@porezna-uprava.hr je prijevaraČestit Božić i sretna Nova godinaEU-natječaj za jačanje konkurentnostiSjednica Skupštine Udruženja obrtnika MetkovićProgrami poticaja poduzetništva - još nije kasnoNovi ispitni rok za obavljanje javnog cestovnog prijevozaHACCP vodič za trgovineKoristite savjetodavne usluge koje Vam omogućuje članstvo u HOK-u!Nastupite na Međunarodnom obrtničkom sajmu u Münchenu (IHM) 2012.!Najava Mediteranskog sajma zdrave prehrane, ljekovitog bilja i poduzetništvaUlaskom Hrvatske u EU prijevoznicima se povećava konkurencijaNove osnovice za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2012.Predaja poreznih prijava elektroničkim putemPriopćenje sa konferencije za medijeZaključci 24. kongresa ugostiteljaZaključci 16. susreta ribara Obrtnik&Partner Dan otvorenih vrata peljeških podrumaZahtjevi budućoj vlastiTečaj informatikeNatječaj za dodjelu poduzetničkih kreditaSMS poruke - NewsletterDobrodošlica